• Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 , ΦΕΚ 1547/5-5-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή ...More

  Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 , ΦΕΚ 1547/5-5-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών απόαυτοπαραγωγούς, με εφαρμογή ενεργειακού
  συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

  Less
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4414, ΦΕΚ 149/ 9-8-2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ...More

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4414, ΦΕΚ 149/ 9-8-2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.»

  Less
 • ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ.», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013  Οι διατάξεις της απόφασης ΥΑ 3791/2013 καθορίζουν τις ...More

  ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ.», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013 

  Οι διατάξεις της απόφασης ΥΑ 3791/2013 καθορίζουν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σκοπός της είναι ο καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας έργων ΑΠΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της εγγύς και ευρύτερης περιοχής των έργων καθώς και η δημόσια υγεία.

  Less
 • ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461: «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.», ΦΕΚ ...More

  ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461: «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.», ΦΕΚ 3583/31.12.2014 

  Η απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς (Νet metering). Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο ενεργειακός συμψηφισμός, οι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνεται ο αυτοπαραγωγός και η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφει με τον Προμηθευτή.

  Less

© 2015 Developed by    Netsteps web services