pv5_29

Ενίσχυση για αυτόνομα φωτοβολταϊκά σε περιοχές εκτός δικτύου ΔΕΗ

10 Απρίλιου 2018

Όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκτός δικτύου ∆ΕΗ µπορούν πλέον να αιτηθούν ενίσχυση για εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών στη ∆ράση 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Βέβαια, χωρίς αύξηση του µπάτζετ των 21 εκατ. ευρώ και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η πρόσβαση στα δίκτυα της ∆ΕΗ είναι περιορισµένη γενικότερα στις αγροτικές περιοχές, το ξεχείλωµα της δεξαµενής υποψηφίων σηµαίνει µεταξύ άλλων ότι περισσότεροι άνθρωποι της παραγωγής θα πληρώσουν τέσσερις και πέντε φορές περισσότερους φακέλους και γραφειοκρατία από όσους θα αντέξει το Μέτρο.

Οπότε πλέον οι αγρότες έχουν δύο δυνατότητες: Η µία είναι ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) που αφορά συνδεδεµένα φωτοβολταϊκά µε το σύστηµα της ∆ΕH. Και δεύτερον, η αγορά και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση ρεύµατος.

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύµατος) ονοµάζονται εκείνα τα συστήµατα ηλεκτροδότησης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο ή τον άνεµο)και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (µπαταρίες), χωρίς απαραίτητα να συνδέονται µε το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονοµία µε τη βοήθεια φωτοβολταϊκών. Τα συστήµατα αυτόνοµης ηλεκτροδότησης µπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και µε άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα µικρό υδροηλεκτρικό, µια ανεµογεννήτρια ή ακόµη και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Η παραπάνω δυνατότητα είχε δοθεί αρχικά µόνο στους κτηνοτρόφους που δήλωναν στο ΟΣ∆Ε µετακινούµενες εκµεταλλεύσεις. Όµως τώρα η τροποποίηση αφαίρεσε τη συγκεκριµένη προϋπόθεση αναφέροντας: Στις διευκρινήσεις - επεξηγήσεις του Πίνακα 9.8.1 «Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος. Συστήµατα ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση» διαγράφεται το σηµείο «β) Τα αυτόνοµα συστήµατα είναι επιλέξιµα µόνο για εκµεταλλεύσεις κτηνοτρόφων που έχουν δηλωθεί ως µετακινούµενοι στη δήλωση ΟΣ∆Ε.» 

"Τεκμηρίωση αδυναμίας διασύνδεσης: Για να επιδοτηθούν οι αγρότες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την κατάλληλη σύµβαση για αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό συµψηφισµό (net metering) κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, διαδικασία που όµως ενέχει µεγάλη γραφειοκρατία. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις των αυτόνοµων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ απαιτείται η τεκµηρίωση της αδυναµίας διασύνδεσης τους µε το δίκτυο της ∆ΕΗ ή η αντιοικονοµικότητα αυτής. Όσον αφορά την ένταξη στη ∆ράση 4.1.3 τ απαιτείται επίσης να µαζέψει ο υποψήφιος τουλάχιστον 33 µόρια σύµφωνα µε τα κριτήρια βαθµολογίας. Για τα µόρια αξιολογούνται και βαθµολογούνται µεταξύ άλλων οι ανάγκες ενέργειας της εκµετάλλευσης σε Κwh, η κάλυψη ενεργειακών αναγκών της εκµετάλλευσης (βάσει τεκµηριωµένης µελέτης) , η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας και η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία."

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) είναι ο εξής: Για παράδειγµα ο αγρότης έχει ένα Χ κόστος για το ρεύµα που καίει στην ποµόνα την οποία έχει δηλώσει για τις ανάγκες άρδευσης της εκµετάλλευσής του και έχει συνάψει Σύµβαση Συµψηφισµού µε τη ∆ΕΗ. Τα τρία έτη καταναλώνει 31.000 kw ρεύµα και παράγει µε το φωτοβολταϊκό σύστηµα 30.000 kw. Στο τέλος της τριετίας που θα γίνει η εκκαθάριση στο λογαριασµό της ∆ΕΗ, τα δύο παραπάνω ποσά ενέργειας συµψηφί- ζονται οπότε ο αγρότης θα πρέπει να πληρώσει για τα 1.000 kw παραπάνω που κατανάλωσε σε σχέση µε αυτά που παρήγαγε. Ωστόσο, αν για παράδειγµα παράγει 31.000 kw, η ∆ΕΗ δεν θα του πληρώσει το επιπλέον ρεύµα το οποίο θα περάσει στο δίκτυο. Αντίθετα, ό,τι περισσεύει θα µεταφέ- ρεται ως πρόσθετη ενέργεια στον επόµενο λογαριασµό. Σηµειώνεται ότι στον ενεργειακό συµψηφισµό η παραγόµενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται µε την καταναλισκόµενη. Από την άλλη, στον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό (virtual net metering), η µονάδα φωτοβολταϊκών δεν απαιτείται να βρίσκεται κοντά στην αγροτική εκµετάλλευση, αλλά να είναι απλά στο ίδιο όνοµα µε την εγκατά- σταση (π.χ ποµόνα) µε την οποία γίνεται η συµψηφισµός στο ρεύµα που καταναλώνεται.

Κάτα µέγιστο ο προϋπολογισµός της κάθε αίτησης µπορεί να φτάσει τα 150.000 ευρώ. Το εύλογο κόστος, δηλαδή ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά kW για αυτόνοµα συστήµατα ορίζεται σύµφωνα µε την προκήρυξη ως εξής: Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µικρότερο ή ίσο των 25 kW µε σταθερές βάσεις 2.800 ευρώ/kW. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος 25- 500 kW µε σταθερές βάσεις 2.200 ευρώ/kW. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µεταλύτερο των 500 kW µε σταθερές βάσεις 1.900 ευρώ/kW. Αυτόνοµο φωτοβολτα- ϊκό ισχύος µικρότερο ή ίσο των 25 kW. µε ιχνηλάτες (trackers) 3.100 ευρώ/kW. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος 25- 500 kW µε ιχνη- λάτες (trackers) 2.500 ευρώ/kW. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µεγαλύτερο των 500 kW µε ιχνη- λάτες (trackers) 2.100 ευρώ/kW. Οι επιλέξιµες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, µετα- φορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού, καθώς και στην εκτέ- λεση συνοδών έργων, όπου αυτό απαιτείται. ∆εν περιλαµβάνονται σε αυτές οι δαπάνες µελετών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι επενδυτές, για επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ σύµφωνα µε την τροποποιητική είναι: Φωτοτυπία της αίτησης σύνδεσης και της υπογεγραµµένης σύµβασης για αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό (netmetering). Φωτοτυπία του ιδιωτικού συµφωνητικού που έχει συναφθεί µε την εταιρεία που έχει αναλάβει την προµήθεια ή/και εγκατάσταση του συστήµατος, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται επιπλέον ο κατασκευαστής, οι τύποι και οι αριθµοί σειράς για τα διακριτά µέρη του συστήµατος, τον πίνακα σύνδεσης, η εγγύηση και τα στοιχεία ασφάλειας (περίφραξη, κάµερες, συναγερµοί) και ότι ο εξοπλισµός είναι καινούριος και απαλλαγµένος βαρών. 

Πηγή: Agrenda, άρθρο του Γιώργου Κοντονή© 2015 Developed by    Netsteps web services