ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση σημαντικών έργων, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα:

 

  • Την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα 
  • Τις απαιτούμενες μελέτες μηχανικού
  • Την κατασκευή και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων
  • Τη διαχείριση των επενδυτικών έργων

Χάρη στη μεγάλη μας εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες ένταξής σας στο πρόγραμμα και αναλαμβάνοντας την ορθή υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου σας εξασφαλίζουμε την αποταμίευση του συνόλου της επιδότησης που δικαιούστε. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι δίπλα σας σε όλα τα στάδια της επένδυσης και σας στηρίζει παρέχοντάς σας ολοκληρωμένες λύσεις για την επίτευξη ενός άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα.

 

Τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα:

 

Σχέδια Βελτίωσης

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 βρίσκεται το σχέδιο βελτίωσης της δράσης 4.1.3 που επιδοτεί την «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Ο  ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στήριξης για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση συγκεκριμένες επενδύσεις που αγγίζουν έως τις 200.000 ευρώ αλλά και συλλογικές επενδύσεις, που υπολογίζονται στις 500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως και 85%, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας.

 

ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 -2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Βασικοί στόχοι

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
  • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
  • Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αναμένεται νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ που θα προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για εγκαταστάσεις βιοαέριου. Στο πλαίσιο αυτόυ θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

 

© 2015 Developed by    Netsteps web services