Νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά στα νησιά με τροπολογία στο ν/σ για το δομημένο περιβάλλον

Με σημερινή τροπολογία στο νομοσχέδιο “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος” δίνεται η δυνατότητα σε κατόχους Υβριδικών Σταθμών σε μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με το Διαχειριστή πριν την 31η.12.2015 και βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης, να συνάψουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 346§£006 χωρίς να εφαρμόζεται για αυτούς το άρθρο 21 του ν. 4414/2016.

Συνοπτικά, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους Υβριδικούς Σταθμούς σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) και τα Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μ.Δ.Ν., καθώς και με το Ερευνητικό – Επιδεικτικό Έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος. Ειδικότερα:

– Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, για τη σύναψη των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε Μ.Δ.Ν. και ορίζεται ότι, οι εν λόγω κάτοχοι αδειών που έχουν συνδεθεί με το Διαχειριστή του Δικτύου πριν τις 31-12-2015 και έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης, καθώς και οι κάτοχοι αδειών που έχουν ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να συνάπτουν τις προαναφερόμενες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006 που ισχύουν για τους σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αντί των ισχυουσών, από 1-1-2016, διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4414/2016 ειδικά για τους Υβριδικούς Σταθμούς σε Μ.Δ.Ν.

– Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης, με υπουργική απόφαση, δύο (2) Ειδικών Πιλοτικών Έργων (ένα σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν) σε δύο (2) ηλεκτρικά συστήματα Μ.Δ.Ν. και ένταξης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερης διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και συγχρόνως την διασφάλιση της κάλυψης της ζήτησης και της ασφαλούς λειτουργίας αυτών με τον πλέον οικονομικό τρόπο.
Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε Ειδικού Πιλοτικού Έργου, η διάρκεια ισχύος, η μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, οι αρχές τιμολόγησης, οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι ειδικοί όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών, η διαδικασία κατάρτισης της σχετικής Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε Έργο κ.λπ.

– Καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου προς υλοποίηση κάθε Ειδικού Πιλοτικού Έργου.

– Ορίζεται ότι, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από τα Ειδικά Πιλοτικά Έργα επιβαρύνονται, από την έναρξη της λειτουργίας τους, με το προβλεπόμενο, για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΛΠΕ, ειδικό τέλος (άρθρο 25 παρ.Α.1, ν.3468/2006), στη βάση της προ Φ.ΓΙ.Α. συνολικής αποζημίωσης που λαμβάνουν από τη λειτουργία τους.

– Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, για την παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία του Υβριδικού Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Αγίου Ευστρατίου και για την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ενέργειας του συστήματος Τηλεθέρμανσης στον ομώνυμο οικισμό (έργο που έχει ενταχθεί στο Εταιρικό Σύμφωνο Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020), της μορφής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, των αρχών τιμολόγησης, της διάρκειας ισχύος και της διαδικασίας κατάρτισης της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ενέργειας κ.λπ.
Με απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο…
Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς

Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε κατόχους Υβριδικών Σταθμών σε μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με το Διαχειριστή του Δικτύου πριν την 31η.12.2015 και όλες οι προβλεπόμενες άδειες (άδεια παραγωγής, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκατάστασης) των Υβριδικών Σταθμών εκδόθηκαν πριν την 31η.12.2015 και βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης, να συνάψουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 346§£006 χωρίς να εφαρμόζεται για αυτούς το άρθρο 21 του ν. 4414/2016. Επίσης, η παραπάνω δυνατότητα δίνεται και σε κατόχους Υβριδικών Σταθμών σε μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, που έχουν ενταχθεί στο σύνολο τους ή έχει ενταχθεί τμήμα τους, σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την 31η.12.2015 και είναι σε τελικό στάδιο υλοποίησης.

Άρθρο….
Ειδικά Πιλοτικά Έργα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Βασικός διαχρονικός πυλώνας και επιλογή της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα σημειώνεται ότι η σύγχρονη εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. αποδίδει μία διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα στην προώθηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων υπό υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, όπως είναι τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την επίτευξη υψηλών διεισδύσεων, ιδίως σε μικρά και απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα, καθώς και τα έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Τα προαναφερθέντα ισχύουν κατά μείζονα λόγο για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της ελληνικής επικράτειας και τούτο για τους εξής βασικούς λόγους: Καταρχήν διότι κατά την πάγια σχετική νομοθετική αλλά και νομολογιακή προσέγγιση, τα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα θεωρούνται «ευαίσθητα οικοσυστήματα», χρήζοντα ειδικής περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας, με ανάλογη φυσικά την αναγκαιότητα υψηλής και συν τω χρόνω διευρυμένης διείσδυσης ΑΠΕ σε αυτά. Επιπροσθέτως, διότι ως μη διασυνδεδεμένα (απομονωμένα) ηλεκτρικά συστήματα υπάρχει η ανελαστική ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειάς τους, με τον στόχο αυτό να πρέπει σταδιακά να συνδυάζεται και να επιτυγχάνεται με ελαττούμενη την εμπλοκή των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά, για προφανείς περιβαλλοντικούς προεχόντως λόγους. Άλλωστε και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, ο επιτυχής σχεδιασμός και η υλοποίηση σταθμών ΑΠΕ με κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης και έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δύναται να προσδώσει σημαντική γνωστική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία και υπεραξία αναφορικά τόσο με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, και δη στα ΜΔΝ, όσο και στην εν γένει αξιοποίηση των μελλοντικών πορισμάτων εκ της εκτελέσεως τέτοιας μορφής πιλοτικών έργων εντός και εκτός Ελλάδος. 

Με την υλοποίηση, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, πιλοτικών και καινοτόμων έργων στα ΜΔΝ, επιδιώκονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μείωση στάθμης θορύβου, μείωση αποβλήτων κ.λπ.). Μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς ορυκτούς πόρους. Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της θερμικής παραγωγής.

Διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των σημερινών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης και την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο.

Διερεύνηση και προώθηση καινοτομιών στη λειτουργία και διαχείριση Απομονωμένων Μικροδικτύων.

Διερεύνηση και προώθηση νέων τεχνολογιών, ιδίως αφορούσες στα αποθηκευτικά συστήματα και στα έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και απόκτηση εμπειρίας, από την πιλοτική/διερευνητική υλοποίηση του «Έξυπνου Νησιού», με τα συμπεράσματα να οδηγούν σε γενίκευσή τους και σε άλλα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ και όχι μόνον.

Υπό το πρίσμα δε των προαναφερθέντων και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω στόχοι εντάσσονται ευχερώς στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος και δη της προστασίας του περιβάλλοντος, ως μείζονα πτυχή αυτού, στόχος της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης, αποτελεί η διαμόρφωση του κατάλληλου και εξειδικευμένου πλαισίου και δη των αναγκαίων και ικανών θεσμικών, ρυθμιστικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιλοτική ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης δύο ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.

Ο όρος «Ειδικό Πιλοτικό Έργο» που αναφέρεται στο παρόν άρθρο αφορά στα αυτόνομα εκείνα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ, στα οποία αναπτύσσεται υψηλή εγκατεστημένη ισχύς σταθμών ΑΠΕ, σε συνδυασμό με κατάλληλες διατάξεις αποθήκευσης και εξελιγμένα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της διείσδυσης της ενέργειας ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των σημερινών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης και την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο.

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου περιγράφεται η ανάγκη ανάπτυξης δύο Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε 2 διαφορετικά ηλεκτρικά συστήματα, ώστε να είναι δυνατή η δοκιμή και η αξιολόγηση διαφορετικών μορφών διαχείρισης του αυτόνομου συστήματος μέσω της εγκατάστασης νέων σταθμών ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης και να επιτευχθεί υψηλότερη της σημερινής διείσδυσης των ΑΠΕ με ταυτόχρονη κάλυψη της ζήτησης με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Επίσης, για να επιτευχθεί η χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση των έργων αυτών και να προκύψουν τα επιθυμητά συμπεράσματα που δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν ανάλογα, των πιλοτικών έργων, συστήματα και σε άλλα νησιά, η παράγραφος αυτή προβλέπει διαδικασία καθορισμού ειδικού πλαισίου επιλογής και αδειοδότησης των ειδικών αυτών έργων και των αρχών τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από τα έργα αυτά.

Επιπλέον, η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, προς ενίσχυση της τοπικότητας και της συλλογικής ανάπτυξης να καθορίζει ειδικούς όρους σε περιπτώσεις υποβολής προσφορών από τοπικές κοινότητες, Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς ή άλλα ενεργειακά κοινοπρακτικά/ συνεταιριστικά σχήματα. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μπορεί να διευκρινίζει και τον τρόπο διαχείρισης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στη ΡΑΕ και τον Διαχειριστή ΜΔΝ yia χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς και σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ή αντίστοιχα για εξαίρεση από αυτή.

Με τη δεύτερη παράγραφο, ορίζεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΝ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ, θα καθορισθούν ειδικές Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που θα περιγράφουν, εκτός των άλλων, τον τρόπο τιμολόγησης του έργου και τη διάρκεια ισχύος των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης.

Με τη τρίτη παράγραφο, ορίζεται ότι η ΡΑΕ με απόφασή της θα προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία για εύρεση αναδόχου υλοποίησης του έργου στη βάση της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς για το τίμημα αποζημίωσης της ενέργειας που θα παράγεται από το Έργο. Επιπλέον με την απόφασή της αυτή θα περιγράφει το πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας του Ειδικού Πιλοτικού Έργου και διαχείρισης του αυτόνομου συστήματος όπου αυτό εγκαθίσταται, ειδικά σε περιπτώσεις που αυτή διαφέρει από τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι οι κάτοχοι των Έργων του άρθρου αυτού θα υποχρεούνται, όπως όλοι οι παραγωγοί ΑΠΕ (πλην φ/β), να καταβάλουν το ειδικό τέλος της παρ. Α.1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει, στη βάση της συνολικής αποζημίωσης, προ ΦΠΑ, που λαμβάνουν από τη λειτουργία του Έργου τους.

Άρθρο…
Ερευνητικό – Επιδεικτικό Έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος

Το έργο του Άη Στράτη αφορά ένα πιλοτικό έργο αποτελούμενο από υβριδικό σταθμό (ΑΠΕ και συσσωρευτές) σε συνδυασμό με σύστημα τηλεθέρμανσης, που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.. Στόχος του έργου είναι η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο αυτόνομο σύστημα και ο περιορισμός της απορριπτόμενης ενέργειας. Από το έργο αυτό θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των συστημάτων και τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων σε περιπτώσεις υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των σημερινών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης και την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο.

Με το άρθρο αυτό για να επιτευχθεί η χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση του έργου και να προκύψουν τα επιθυμητά συμπεράσματα που θα δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν αντίστοιχα συστήματα με το πιλοτικό έργο και σε άλλα νησιά, προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα δύναται να καθορίζει ειδικό πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 3468/2006, για την εγκατάσταση και λειτουργία του υβριδικού σταθμού και του συστήματος τηλεθέρμανσης καθώς και τις αρχές τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από το έργο αυτό. Παράλληλα, με το άρθρο αυτό διευκρινίζεται ότι θα εκδοθεί ΥΑ που θα ορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διάρκεια ισχύος και τη διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ενέργειας, τον τρόπο διαχείρισης τυχόν αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ή θα υποβληθούν, στη ΡΑΕ και τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την αδειοδότηση και εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ στο νησί του Αγίου Ευστρατίου. Επιπλέον το άρθρο ορίζει ότι με απόφαση της ΡΑΕ θα καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, καθώς και τυχόν ειδικές και κατισχύουσες ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του σταθμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/11.02.2014). 

Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ….
Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς

Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με το Διαχειριστή του Δικτύου πριν την 31η.12.2015 και για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης πριν την ως άνω ημερομηνία που είναι σε ισχύ, καθώς και οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν ενταχθεί στο σύνολο τους ή έχει ενταχθεί τμήμα τους, σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την ως άνω ημερομηνία, συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129). Για τους σταθμούς αυτούς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

Άρθρο…
Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Για την επίτευξη υψηλότερης διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ηλεκτρικά συστήματα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με ταυτόχρονη διασφάλιση της κάλυψης της ζήτησης και της ασφαλούς λειτουργίας τους κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και γνώμη της ΡΑΕ, μπορούν να υλοποιηθούν σε δύο (2) ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ και να ενταχθούν σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης μετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών δύο (2) Ειδικά Πιλοτικά Έργα, ένα σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ. Τα Ειδικά Πιλοτικά Έργα αποτελούνται από νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συνδυασμό με διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας και μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ.

Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται:
α) Το ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κάθε Ειδικό Πιλοτικό Έργο, η σύνθεση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης, ο χρόνος υλοποίησης και ενεργοποίησής του, καθώς και ειδικότερες τεχνικές και άλλες απαιτήσεις, όπως το ελάχιστο προς επίτευξη επίπεδο διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ.

β) Η μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, οι αρχές τιμολόγησης, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση.

γ) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 3468/2006 και 4414/2016, που αφορούν ενδεικτικά στην έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, καταβολή εγγυοδοσίας, σύναψη συμβάσεων με τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Με την ανωτέρω απόφαση μπορούν επίσης να καθορίζονται:
αα) Ειδικοί Όροι και κριτήρια αξιολόγησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, που μπορεί να αφορούν στη συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων, τοπικών φορέων ή άλλων ενεργειακών κοινοπρακτικών ή συνεταιριστικών σχημάτων, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας ή ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης από τον ανάδοχο, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ββ) Ο τρόπος διαχείρισης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς και σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στον Διαχειριστή του Δικτύου για σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και αφορούν στο αυτόνομο νησιωτικό σύστημα όπου θα υλοποιηθεί το Ειδικό Πιλοτικό Έργο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται για κάθε Ειδικό Πιλοτικό Έργο, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος και η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το κάθε Ειδικό Πιλοτικό Έργο.

3. Μετά την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2, η ΡΑΕ προκηρύσσει και διενεργεί ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του κάθε Ειδικού Πιλοτικού Έργου. Με την προκήρυξη μπορούν να καθορίζονται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του κάθε Ειδικού Πιλοτικού Έργου και του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/11.02.2014).

4. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από τα Ειδικά Πιλοτικά Έργα επιβαρύνονται, από την έναρξη της λειτουργίας τους, με το ειδικό τέλος της παρ. Α.1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, στη βάση της προ Φ.Π.Α. συνολικής αποζημίωσης που λαμβάνουν από τη λειτουργία τους.

Άρθρο….
Ερευνητικό – Επιδεικτικό Έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και γνώμη της ΡΑΕ, για το Υποέργο 1 με τίτλο «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» και το Υποέργο 2 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΕΡΜΑΝΣΗΣ στον ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί» (Κωδικός ΟΠΣ 5003098), με Δικαιούχο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και Κύριο της Πράξης τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου μπορούν να καθορίζονται:

α) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, που αφορούν ενδεικτικά στην έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, στη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, στην καταβολή εγγυοδοσίας και στη σύναψη συμβάσεων με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το Υποέργο 1 και στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ενέργειας για το Υποέργο 2.
β) Η μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, οι αρχές τιμολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας.
γ) Ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος και η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ενέργειας.
δ) Ο τρόπος διαχείρισης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς και σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΟΥΑ, καθώς και των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στον Διαχειριστή του Δικτύου για σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και αφορούν στο αυτόνομο νησιωτικό σύστημα του Αγίου Ευστρατίου.
Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/11.02.2014). 

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά