ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρακολούθηση μονάδων βιοαερίου

Η Kiefer μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της αλλά και του πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου που διαθέτει, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κατάσταση που μέχρι σήμερα κατατασσόταν στην εισαγόμενη τεχνογνωσία και υποστήριξη μονάδων βιοαερίου. Βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανάγκες προσαρμογής στις συνθήκες της κάθε περιοχής, τις απαιτήσεις και την διαθεσιμότητα των α’ υλών, σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί μονάδες βιοαερίου.

Μέσω των παραμέτρων βιολογικής παρακολούθησης μια μονάδας βιοαερίου, τους δείκτες καλής λειτουργίας και τη δυνατότητα προσδιορισμού της πραγματικής μεθανογόνου απόδοσης ενός υποστρώματος, θεωρείται ότι ο κύκλος των εργαστηριακών αναλύσεων που δύναται να πραγματοποιηθούν και η αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν κάθε φορά, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος στην επιτυχημένη εκκίνηση, τη σωστή παρακολούθηση και λειτουργία μιας μονάδας. Μέσω των BMP tests και του προσδιορισμού των ολικών και πτητικών στερεών ενός υποστρώματος επιλέγεται ή όχι μια α’ ύλη και καλύπτεται από μεριάς απόδοσης ο σχεδιασμός των χωνευτήρων. Τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις τιμών pH, αγωγιμότητας, αλκαλικότητας, συγκέντρωση ολικών και πτητικών στερεών, λόγου FOS/TAC αλλά και συγκριτική ανάλυση όλων των παραπάνω, καλύπτουν μια σειρά μετρήσεων που σε συνδυασμό με τη σωστή ερμηνεία τους, κλείνουν έναν κύκλο παρακολούθησης της ικανοποιητικής πορείας της αναερόβιας χώνευσης.

Κάθε κατασκευασμένη ή υπό κατασκευή μονάδα βιοαερίου, λόγω της εξ ορισμού μοναδικότητας της διαδικασίας λειτουργίας, αντιμετωπίζεται κάθε φορά ξεχωριστά. Γνωρίζοντας την ποικιλομορφία των ελληνικών συνθηκών και μέσω των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιούνται, η Kiefer έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να εκκινήσει και να παρακολουθήσει τη λειτουργία ενός χωνευτήρα με γνώμονα την βέλτιστη απόδοση και ταυτόχρονα τη διατήρηση της σταθερότητας της αναερόβιας χώνευσης.