Δεν χρειάζονται εγγραφή στο ΓΕΜΗ αγρότες με φ/β ως 100 KW

Oι κάτοχοι διαχειρίσιμων πηγών ενέργειας, ισχύος έως 100 KW, θεωρούνται αγρότες και όχι έμποροι, οπότε κατά συνέπεια δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Τα παραπάνω επισημαίνει το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Οικονομίας, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλαν ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Αναλυτικότερα, το έγγραφο του αρμοδίου τμήματος του ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει τα εξής:

Σε απάντηση του ερωτήματος που θέσατε στην υπηρεσία μας σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3874/2010 «στα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικό όλο τα ενήλικα πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική ». Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον τηρεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και

αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός ον εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ.»

Ως προς το την πρώτη προϋπόθεση (αα) που αφορά την αγροτική εκμετάλλευση, στην παρ. δ ορίζονται τα εξής: δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου αυτής.

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων κοι η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακολιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων».

Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση (αβ) που αφορά στην αγροτική δραστηριότητα στην παρ. στ ορίζονται το εξής: στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή. «Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και γιο λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος.» 

Επίσης, για όσους διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 100kw, στις παρ. 4 και 5 αναφέρονται τα εξής: «4. Φυσικό πρόσωπα απασχολούμενο στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α.. έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του παρόντος άρθρου. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ αλλάξει κύριο κλάδο ασφάλισης λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.

«5, α) Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αγ της περίπτωσης σ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδιο υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώο του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριος ασφάλισης του ΟΓΑ.

Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως οπό το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης». 

Από όλο το ανωτέρω προκύπτει ότι από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (2010), οι κάτοχοι διαχειρίσιμων πηγών ενέργειας έως 100kw θεωρούνται αγρότες και όχι έμποροι. Κατά συνέπεια δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν, 3419/2005 εγγράφονται υποχρεωτικά τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν εμπορία. Αναφορικά με την εγγραφή στο Επιμελητήριο σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4314/2014, επιβάλλουν την «αυτόματη» εγγραφή και στο σχετικό Επιμελητήριο. Δεδομένου όμως ότι ουδέποτε είχατε υποχρέωσης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. συνάγεται ότι ουδέποτε είχατε και την ανάλογη υποχρέωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο. Τέλος, παρακαλούμε την ΥΓΕΜΗ, στην οποία απευθύνεται το παρόν, να μας γνωστοποιήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών, τους λόγους για τους οποίους ενέγραψε τον ανωτέρω επαγγελματία στο Γ.ΕΜ.Η., δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από καμία σχετική διάταξη Νόμου.

 

Πηγή: http://energypress.gr/news/den-hreiazontai-eggrafi-sto-gemi-agrotes-me-fv-os-100-kw

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά