Ο νέος σύνδεσμος βιοαερίου και οι προκλήσεις για το άμεσο μέλλον

Xρήστος Πετρόχειλος – Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Υποστηρικτών  Έργων Βιοαερίου (Σ.Π.Ε.Β.)

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαε­ρίου είναι ένας σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο στόχο την προώθηση και α­νάπτυξη έργων βιοαερίου στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 και αποτελείται από είκοσι ένα μέλη φυσικών και νομικών προσώπων. Ως ανώτατο όργανο του Σωματείου ορίζεται η Γενική Συνέλευση των μελών του. Τα μέ­λη του συνδέσμου διακρίνονται για τη δυναμική τους παρουσία στο χώρο παραγωγής μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα στο χώρο παραγω­γής βιοαερίου. 0 σύνδεσμος εί­ναι ανοιχτός για την εγγραφή νέ­ων μελών, τα οποία διακατέχο­νται από περιβαλλοντικά ενδια­φέροντα συναφή με τη φιλοσο­φία του Συνδέσμου.

0 Σύνδεσμος προτίθεται να κι­νηθεί δραστικά για την επίτευξη ταχύτερων και πιο ευνοϊκών δια­δικασιών στο αδειοδοτικό στά­διο, με μοναδικό στόχο την προά­σπιση των συμφερόντων των πα­ραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιοαερίου.

Οι θετικές επιπτώσεις από τη δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδων βιοαερίου, είναι:

  • Σχεδόν το 50% του κόστους της μονάδας προέρχεται από την εγχώρια αγορά και ειδικότερα σε μονάδες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χωνευτών.
  • Αδρανοποιούνται απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων, τυρο­κομείων, ελαιοτριβείων, σφαγεί­ων, βιομηχανίας τροφίμων, βοηθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
  • Παράγονται μεγάλες ποσότη­τες θέρμανσης οι οποίες μπο­ρούν να αξιοποιηθούν αντισταθ­μιστικά στις τοπικές κοινωνίες με πολύ μικρό κόστος.
  • Ανεξαρτήτως πρώτης ύλης οι μονάδες βιοαερίου χρειάζονται και ένα μικρό ποσοστό φυτικής ύ­λης το οποίο προμηθεύονται από αγρότες γειτονικών χωραφιών, βοηθώντας για ακόμη μία φορά τον πρωτογενή τομέα.
  • Παραγωγή υγρού λιπάσματος πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο διατίθεται στους α­γρότες και στους κτηνοτρόφους της περιοχής.
  • Σε σύγκριση με άλλες ΑΠΕ δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις εργασίας, περίπου πέντε ανά μονάδα 500 kW. Μαζί με τις μεταφορές που απαιτούνται φτάνουν περίπου τις δέκα θέσεις ανά μονάδα 500 kW.

Εν κατακλείδι, όραμα των μελών του Συνδέσμου είναι η μύηση του ευρύτερου κοινού στις ­εναλλακτικές μορφές ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

 

Πηγή: Εcotec – Τεύχος Φεβρουαρίου 2017

 

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά