Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σε διαβούλευση προχωρά η ΡΑΕ αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, για την εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως αναφέρει η Αρχή, με τον νέο μηχανισμό στήριξης των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως θεσπίστηκε με το ν. 4414/2016, η Ελληνική πολιτεία στοχεύει στη σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4414/2016, από την 1η Ιανουαρίου 2016, το σύνολο των νέων[1]σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπόκεινται υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς στήριξης υπό τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης στη βάση διαφορικής προσαύξησης επιπλέον των εσόδων που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και υποχρεούνται να συμμετέχουν σε αυτή ακόμη και αν τεθούν σε λειτουργία πριν τη μετάβαση στο νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια» του Κεφαλαίου 4.3. της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4414/2016, οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), οφείλουν είτε να εγγραφούν οι ίδιοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλοντας στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ) και των εν ισχύ Εγχειριδίων τους, είτε να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) επί τη βάσει Σύμβασης Εκπροσώπησης, σύμφωνα με την οποία θα μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα σχετικά με τη συμμετοχή, εκκαθάριση, τιμολόγηση και διακανονισμό των συναλλαγών κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω Κώδικες.   

Συνεπώς, κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο έως την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (Μοντέλο Στόχος – Target Model), η συμμετοχή των νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης προ-ημερήσιας αγοράς, στην οποία θα υποβάλλουν, είτε οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, είτε οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, ωριαίες προσφορές έγχυσης ακολουθώντας τον ίδιο κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη συμμετοχή των εν λόγω σταθμών στην προ-ημερήσια αγορά, προβλέπεται να εφαρμοστεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου 4414/2016, Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ), ο οποίος θα λειτουργεί προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης των προβλέψεων ωριαίας έγχυσης που θα παρέχουν οι ως άνω υπόχρεοι.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου προβλέπεται η θέσπιση Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης «Τελευταίου Καταφυγίου» (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τρόπο λειτουργίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα συνιστάμενα είτε σε μη ύπαρξη Φο.Σ.Ε., είτε σε προσωρινή αδυναμία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από υφιστάμενο Φο.Σ.Ε.

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θέτει σε διαβούλευση τις εισηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζονται τα εξής:

  • Η ΡΑΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις, αφενός, αναφορικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας (11.11.2016), αφετέρου, αναφορικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (05.12.2016).
  • Τα ως άνω κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση έχουν συνταχθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και αφορούν στη συμμετοχή των  νέων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη μετάβαση στο νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Μοντέλο Στόχος – Target Model)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση resmarket1@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

[1] Σταθμοί ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ για τους οποίους δεν έχει υπογραφεί σύμβαση πώλησης πριν την 1.1.2016 και δεν έχουν εξαιρεθεί με ειδική διάταξη από την ένταξη στο νέο καθεστώς που εφαρμόζεται μετά την ημερομηνία αυτή.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Επιστολή ΛΑΓΗΕ Επιστολή ΛΑΓΗΕ 
  2. Εισήγηση ΛΑΓΗΕ Εισήγηση ΛΑΓΗΕ
  3. Επιστολή ΑΔΜΗΕ Επιστολή ΑΔΜΗΕ
  4. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ Εισήγηση ΑΔΜΗΕ 

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά