Πως θα εξεταστούν 1750 παλιές και νέες αιτήσεις για Άδεια Παραγωγής σταθμών ΑΠΕ που έχουν σωρευθεί στη ΡΑΕ

Στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, περιλαμβάνεται ως γνωστόν η πρόβλεψη για αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής για σταθμούς ΑΠΕ με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα «βγαίνει» σχεδόν αυτόματα, μέσα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί.

Με τη νέα διαδικασία θα εξεταστούν όχι μόνον οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στη ΡΑΕ από τον κύκλο του ερχόμενου Ιουνίου και μετά, αλλά και οι περισσότερες από τις παλιές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερους κύκλους και σωρεύονται σήμερα στα γραφεία του Ρυθμιστή.

Για την ακρίβεια, με το υφιστάμενο σύστημα, για λόγους ισονομίας, θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018 (αυτό συνεχίζει να γίνεται και σήμερα), και με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα εξεταστούν όλες οι μεταγενέστερες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2019.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο καθώς αφορά την έγκαιρη εξέταση 1750 αιτήσεων Άδειας Παραγωγής, συνολικής δυναμικότητας περί τα 29 GW,  που θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο που θα ανοίξει ο νέος κύκλος κατάθεσης αιτήσεων με το νέο σύστημα, να έχουν αξιολογηθεί.

Τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτήσεων αυτών περιγράφει αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Άρθρο 24

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 21 και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων κάθε κύκλου, για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης και καλεί τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4, πριν εκκινήσει την αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου. Η πρόσκληση του Φορέα Αδειοδότησης για την καταβολή του εφάπαξ τέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 αποστέλλεται κατά την ίδια ημερομηνία σε όλους τους αιτούντες των οποίων τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά και για τους οποίους δεν συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται σε αιτήσεις που αντιστοιχούν σε Ειδικά Έργα.

3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους, καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. Στην επικαιροποίηση ο αιτών επιβεβαιώνει την υπαγωγή ή μη του έργου του στην έννοια των Ειδικών Έργων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10. Τα αιτήματα για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση επιβεβαίωσης ή/και επικαιροποίηση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης με διάκριση μεταξύ Ειδικών Έργων και μη. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων και ενημερώνεται το Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από τον μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης.

Στο πλαίσιο της ως άνω επικαιροποίησης, δύναται να υποβάλλονται αιτήματα συνένωσης υφιστάμενων αιτήσεων των ίδιων ενδιαφερομένων, τα οποία αφορούν στην ίδια τεχνολογία, υποβάλλονται εντός του ίδιου κύκλου και χωροθετούνται εντός του ίδιου Δήμου ή εκτείνονται και σε όμορο Δήμο.

4. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

Αιτήσεις Κύκλου

Ποσοστό επί του τέλους

Σεπτέμβριος 2018

10%

Δεκέμβριος 2018

15%

Μάρτιος 2019

20%

Ιούνιος 2019

30%

Σεπτέμβριος 2019

40%

Δεκέμβριος 2019

50%

 

5. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκκινεί την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αφού έχει ολοκληρώσει την εξέταση των αιτήσεων οι οποίες καταλαμβάνονται από το παρόν άρθρο και για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης.

6. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις οποίες έχουν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 2019 αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων (δ), (ζ), (η), (ι) της παρ. 1 του άρθρου 3  του ν. 3468/2006 (Α΄129), δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση επανυποβολής, και εφόσον διαπιστωθεί  εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων του ίδιου κύκλου ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αξιολογείται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, χωρίς τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

Πηγή: https://energypress.gr/news/pos-tha-exetastoyn-1750-palies-kai-nees-aitiseis-gia-adeia-paragogis-stathmon-ape-poy-ehoyn

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά