Στα τέλη του 2021 τοποθετείται η συμμετοχή μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης – Ολόκληρος ο Κανονισμός

Εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και δημοσιεύθηκε η απόφαση στο ΦΕΚ. Ταυτόχρονα η Αρχή προχώρησε στην έγκριση της έναρξης της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης την 6η Ιουνίου 2019.

Όσον αφορά τις μονάδες ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά, ο Κανονισμός προβλέπει την ανάληψη υποχρεώσεων εξισορρόπησης στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα το νομοθετικό κείμενο αναφέρει:

Επειδή, με βάση την πλέον πρόσφατη ενημέρωση της Αρχής, η εφαρμογή συνεχών ενδο-ημερήσιων συναλλαγών (continuous intraday trading) στο πλαίσιο της σύζευξης με τις αντίστοιχες αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Περαιτέρω, η σταδιακή εφαρμογή των ως άνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έως σήμερα δεν λειτουργεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ενδοημερήσια Αγορά έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ιστορικών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η ύπαρξη ή μη ρευστότητας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να εξετάσει την ύπαρξη ρευστότητας στην μελλοντική Ενδοημερήσια Αγορά τουλάχιστον μετά από ένα έτος λειτουργίας των συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών, ήτοι το νωρίτερα με την έναρξη του τρίτου τριμήνου του έτους 2021.

Κατ΄επέκταση η έναρξη υποχρεώσεων εξισορρόπησης των Μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά θα εκκινήσει μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η οποία θα ληφθεί σε συνέχεια σχετικής αξιολόγησης, από την Αρχή, επαρκών δεδομένων από τη λειτουργία της μελλοντικής Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Έως την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης θα εφαρμόζονται για τις Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά οι μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις οποίες: α) Τα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά θα δηλώνονται υποχρεωτικά ανά τεχνολογία και θα υπόκεινται στον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, όπως αυτό προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, β) Θα εκτελείται η διαδικασία υπολογισμού του Αντιλογισμού της Απόκλισης των Εσόδων βάσει του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και γ) Δεν θα εφαρμόζεται το άρθρο του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης περί συνεπειών σημαντικών αποκλίσεων της πραγματικής παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ.

Κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης:

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά