Αιολικά

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση αιολικών συστημάτων που αξιοποιούν την ανεξάντλητη ενέργεια του ανέμου. Με γνώση και εμπειρία στον τομέα, αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία από την αρχική σχεδίαση μέχρι την εγκατάσταση.

Τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου τα οποία αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε είναι τα εξής:

Εντοπισμός της κατάλληλης περιοχής εγκατάστασης:

Εξειδικευμένο προσωπικό επισκέπτεται την περιοχή ενδιαφέροντος για να διαπιστώσει, σύμφωνα με κάποια στοιχεία,εάν σε πρώτη φάση η περιοχή είναι κατάλληλη για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού. Τα στοιχεία που εξετάζονται μεταξύ άλλων είναι η δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού, η προσβασιμότητα, τυχόν στοιχεία που να μαρτυρούν την ύπαρξη αξιοποιήσιμου αιολικού δυναμικού, η τοπική αποδοχή κ.α.

Μέτρηση και προσδιορισμός του αιολικού δυναμικού της υπό μελέτη περιοχής:

 • Εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών οι οποίοι καταγράφουν δεδομένα για τουλάχιστον 2 χρόνια.
 • Επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για τον προσδιορισμό της μέσης ταχύτητας, της κύριας διεύθυνσης ανέμου, της τύρβης κ.α.
 • Συσχέτιση αποτελεσμάτων με τα ήδη υπάρχοντα προφίλ αιολικού δυναμικού της περιοχής.
 • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών μέσω αιολικών χαρτών, αλλά και έπειτα από συσχέτιση μακροχρόνιων δεδομένων αιολικού δυναμικού με τη βάση δεδομένων του αιολικού άτλαντα.

Ορογραφία και ανάγλυφο:

 • Ψηφιοποίηση χαρτών Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:5.000 ή ψηφιοποίηση δορυφορικών εικόνων της περιοχής καλύπτοντας επιφάνεια τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα προς όλες τις κατευθύνσεις από το κέντρο του υπό μελέτη πάρκου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του ανάγλυφου της περιοχής μέσω κατάλληλου λογισμικού.
 • Χρήση ψηφιακών δορυφορικών ορθοφωτοχαρτών
 • Εκτίμηση της τραχύτητας εδάφους.

Αποτελέσματα και επιλογή κατάλληλης ανεμογεννήτριας:

 • Ο συνδυασμός των μετρήσεων αιολικού δυναμικού και της τοπογραφίας περιγράφουν το τρισδιάστατο πεδίο του ανέμου.
 • Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και εξισώσεων ρευστομηχανικής προσδιορίζονται οι βέλτιστες ενεργειακά θέσεις των ανεμογεννητριών.
 • Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα επιλέγεται το ενεργειακά και οικονομικά βέλτιστο μέγεθος ανεμογεννήτριας.

Χωροθέτηση (Micrositing):

 • Η σωστή τοποθέτηση-χωροθέτηση των ανεμογεννητριών ενός Αιολικού Πάρκου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ανεμολογικούς, τοπογραφικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Η χωροθέτηση του αιολικού πάρκου γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως:
  • Το βέλτιστο αιολικό δυναμικό της περιοχής
  • Την ενεργειακή απόδοση των ανεμογεννητριών
  • Τη χαμηλή ατμοσφαιρική τύρβη
  • Την τοπική κλίση του εδάφους και την καταλληλότητα θεμελίωσης
  • Την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών
  • Τις επικρατέστερες διευθύνσεις του ανέμου με βάση τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων

Πρόσθετες απαραίτητες μελέτες και εργασίες:

 • Μελέτη ανάλυσης ρίσκου και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μελέτη ηχητικής όχλησης, Μελέτη οπτικής όχλησης)
 • Μελέτες Έργων Κατασκευής
 • Μελέτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτες ηλεκτρολογικής διασύνδεσης σταθμού με το δίκτυο ή νέο υποσταθμό, καθώς και ηλεκτρολογικές μελέτες εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης του αιολικού σταθμού.
 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Έργα διασύνδεσης και εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης του αιολικού πάρκου
 • Ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Σταθμού
 • Παρακολούθηση λειτουργίας και ανάλυση ενεργειακής παραγωγής
elΕλληνικά