Βιοαέριο

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την εγκατάσταση βιοαερίου. Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση συστημάτων βιοαερίου, παρέχοντας στους πελάτες μας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τη μετατροπή βιομάζας σε ενέργεια.

Λίγα λόγια
για το Βιοαέριο

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Αποτελείται από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μίας μονάδας βιοαερίου είναι το πολύ χαμηλό (έως μηδαμινό) κόστος πρώτων υλών σε αντίθεση με το κέρδος των παραγόμενων προϊόντων του.

Αδειοδότηση Μονάδων Βιοαερίου

Η ανέγερση κάθε νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου απαιτεί πλήθος αδειών. Λόγω της πολυπλοκότητας της, η τεχνολογία βιοαερίου είναι αρκετά νέα σε πολλές χώρες και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία στην αξιολόγηση των σταθμών βιοαερίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σχεδιασμού απαιτεί τεχνογνωσία, δεδομένου ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

Η τεχνολογία βιοαερίου της kIEFER βασίζεται στη διεργασία συνεχούς λειτουργίας δύο βαθμίδων. Κανονικά απαιτούνται τρείς δεξαμενές: μια δεξαμενή χώνευσης, μια δεξαμενή δευτερογενούς χώνευσης και μια δεξαμενή αποθήκευσης του χωνεμένου υπολείμματος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται υγρή κοπριά σε ποσοστό πάνω από 30%, μπορούν να κατασκευαστούν μονάδες μίας βαθμίδας. Η εγκατάσταση αποτελείται τότε από μία δεξαμενή χώνευσης και μια «κρύα» δεξαμενή δευτερογενούς χώνευσης, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως δεξαμενή αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος.

Σχεδιασμός του Έργου

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει την αναλυτική διαστασιολόγηση της μονάδας βιοαερίου και τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου. Επιλέγονται τα οριστικά υλικά εγκατάστασης της μονάδας για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες τροποποίησης της αδείας.

Ειδικότερα αναλύονται οι ακόλουθοι τομείς:

  • παραλαβή και αποθήκευση των υλικών εισόδου
  • παρασκευή της πρώτης ύλης
  • ζύμωση / παραγωγή αερίου
  • αποθήκευση και διάθεση των υλικών παραγωγής
  • συσσώρευση αερίου
  • προετοιμασία του αερίου
  • παραγωγή αερίου
  • μέτρηση και ελέγχου της μηχανής

Λόγω της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τους προμηθευτές μας, η τεχνολογία μας είναι πάντα ενημερωμένη με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Δεξαμενή χώνευσης

Η ατμόσφαιρα στη δεξαμενή χώνευσης δεν περιέχει σχεδόν καθόλου οξυγόνο. Στο εσωτερικό της δεξαμενής υπάρχει σταθερή μεσόφιλη θερμοκρασία (40-42°C) και ουδέτερο pH (6,7- 7,5). Οι εγκαταστάσεις εξοπλίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους με τυποποιημένα εξαρτήματα. Βασικοί παράμετροι για την αξιολόγηση των μονάδων βιοαερίου είναι ο χρόνος παραμονής και το οργανικό φορτίο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, φροντίζουμε ώστε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης να μπορεί να λειτουργεί την εγκατάσταση με οικονομική επιτυχία.

Υλικά τροφοδοσίας

Ως υλικά τροφοδοσίας κατάλληλα είναι στην ουσία όλα τα οργανικά υλικά. Αυτά μπορεί να είναι απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων, οργανικά λιπάσματα ή ανανεώσιμοι φυτικοί πόροι από αγροτικές μονάδες. Λόγω των προτεραιοτήτων του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι Γερμανοί ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλο βαθμό ανανεώσιμους φυτικούς πόρους και υγρή κοπριά.

Εκτίμηση της απόδοσης

Με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης, γίνεται αξιολόγηση του έργου από τεχνολογική, οικονομική και οικολογική άποψη.

Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που είναι διαθέσιμη στην περιοχή της εγκατάστασης, καθώς και τη διαθεσιμότητα των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή της πρώτης ύλης.

elΕλληνικά