Συντήρηση

Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε. παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης και συντήρησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

 

Λίγα λόγια
για τη Συντήρηση

Στρατηγική της είναι τόσο η πρόληψη των τυχόν σφαλμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον, όσο και η γρήγορη και άμεση αποκατάσταση των εμφανιζόμενων προβλημάτων. Η πολύχρονη εμπειρία της και το καλά καταρτισμένο προσωπικό της, της δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση εμφανιστεί κατά τη λειτουργία των σταθμών.Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας αφορούν ολόκληρο το σταθμό, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών συντήρησης υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Ειδικότερα, ηkIEFER προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β Σταθμών.Με τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού μέσω του συστήματος τηλεμετρίας, με την προληπτική συντήρηση, καθώς και με την άμεση απόκριση σε περίπτωση βλάβης, καταφέρνει να εξασφαλίσει στον επενδυτήτη μέγιστη δυνατή απόδοση.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει κέντρο ελέγχου και κινητά συνεργεία που εκτελούν τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και τις απαιτούμενες επισκευές σε περίπτωση βλάβης. Η ομάδα O&M της kIEFER αποτελείται από μηχανικούς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, εξειδικευμένους στις Φ/Β εγκαταστάσεις. Κατά την εκτέλεση των εργασιών λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Στο ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης του Φ/Β Σταθμού καταγράφονται όλεςοι εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης και των επισκευώνκαι γίνονται αναλυτικές περιγραφές των συμβάντων και των ενεργειών αποκατάστασης. Επίσης, εκτιμώνται τα αίτια που προκάλεσαν τα τυχόν προβλήματα και προτείνονται ενέργειες για να αποφευχθεί η επανάληψη τους. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει η kIEFER έχουν ως εξής:

Προληπτική Συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού (όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ορθή λειτουργία του Σταθμού και τη διατήρηση των εγγυήσεων του εγκατεστημένου εξοπλισμού).

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση της λειτουργίας του Σταθμού, μέσω Συστήματος Τηλεμετρίας.
Επισκευαστική Συντήρηση, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού του Σταθμού, που έχει διαγνωστεί είτε από την kIEFER είτε από τον ιδιοκτήτη του Σταθμού.
Αναφορές σχετικά με τη λειτουργία του Σταθμού και το χειρισμό συμβάντων.
Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους Συμβολαίων Συντήρησης (O&M Contracttypes):

Basic, το οποίο περιλαμβάνει Προληπτική Συντήρηση, Απομακρυσμένη Παρακολούθηση και Αναφορές. Υπηρεσίες Αποκατάστασης Βλαβών παρέχονται από τη kIEFER με επιπλέον κόστος.
Advance, το οποίο περιλαμβάνει Προληπτική Συντήρηση, Απομακρυσμένη Παρακολούθηση, Υπηρεσίες Αποκατάστασης Βλαβών με προσυμφωνημένες ώρες επέμβασης και αναφορές. Βλάβες πέραν των προσυμφωνημένων ωρών, παρέχονται από τηνkIEFER με επιπλέον κόστος.
Premium, το οποίο περιλαμβάνει Προληπτική Συντήρηση, Απομακρυσμένη Παρακολούθηση, Αποκατάσταση Βλαβών, Διαχείριση Εγγυήσεων και Αναφορές. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών που προέρχονται από απρόβλεπτα γεγονότα, παρέχονται από την kIEFERμε επιπλέον κόστος.

elΕλληνικά