Συγκεκριμένες προτάσεις από τον ΣΠΕΒ για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και προτεραιότητα ένταξης στις μονάδες βιοαερίου

Τις προτάσεις του για το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ότι αφορά τις μονάδες βιοαερίου υπέβαλε ο ΣΠΕΒ με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ.

Ο σύνδεσμος ζητά μεταξύ άλλων οι μονάδες βιοαερίου να εντάσσονται μόνο στην 10η Ομάδα ΑΠΕ και να αφαιρεθούν από την 4η Ομάδα Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, καθώς και υπαγωγή τους στη κατηγορία Β της 10ης Ομάδας ΑΠΕ. Επίσης, ζητά την απόσυρση της πρότασης της ΡΑΕ για εγγυητικές επιστολές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΣΠΕΒ:

Αξιότιμοι,

Αναφορικά με το θέμα της παρούσας επιστολής, θα θέλαμε να σας τονίσουμε τα εξής:

Υποστηρικτικό κείμενο

Οι μονάδες βιοαερίου, αποτελούν ενεργειακούς σταθμούς βάσης, οι οποίοι λόγω της φύσεως της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευάζονται σε αγροτικές περιοχές (εκτός σχεδίου) και ιδιαίτερα πλησίον αγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων από τις οποίες παρέχεται η πρώτη ύλη, που περιλαμβάνει απόβλητα των εν λόγω επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι μονάδες βιοαερίου αξιοποιούν και ένα ποσοστό φυτικής ύλης, το οποίο προμηθεύονται από αγρότες γειτονικών χωραφιών, συνεισφέροντας επιπλέον στον πρωτογενή τομέα. 

Η συνεισφορά τους στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα καθώς και στη πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφενός αδρανοποιούν απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων, τυροκομείων, ελαιοτριβείων, σφαγείων, βιομηχανίας τροφίμων, βοηθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, αφετέρου αξιοποιούν απόβλητα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτονταν σε επιφανειακά ύδατα.  

Επιπροσθέτως, παράγουν μεγάλες ποσότητες θέρμανσης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν αντισταθμιστικά στις τοπικές κοινωνίες, με πολύ μικρό κόστος.

Αξιοσημείωτο είναι δε, το γεγονός ότι: α) σχεδόν το 60% του κατασκευαστικού κόστους της μονάδας προέρχεται από την εγχώρια αγορά, και ειδικότερα τα τμήματα που αφορούν τη κατασκευή των χωνευτών, β) είναι από τις λίγες ΑΠΕ (μαζί με τα μικρά υδροηλεκτρικά) που κατέχουν τόσο μεγάλο ποσοστό εγχώριας κατανάλωσης και αποδιδόμενο Φ.Π.Α. για το κράτος και γ) συνεισφέρουν στο μεγαλύτερο ποσοστό εισφορών στο ΙΚΑ λόγω του μεγάλου όγκου κατασκευών.

Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με άλλου είδους έργα ΑΠΕ, δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε πέντε ανά 500 kW. Μαζί με τις μεταφορικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, φτάνουν περίπου τις δέκα θέσεις ανά 500 kW, και αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη φάση κατασκευής οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις πενήντα οι οποίες παραμένουν για όλο το χρονικό διάστημα της κατασκευής.

Τέλος, κύριο χαρακτηριστικό των μονάδων βιοαερίου είναι το γεγονός ότι δεν προκαλούν οχλήσεις (πχ οσμές) στο ανθρωπιστικό/οικιστικό περιβάλλον, αφενός διότι η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται σε κλειστές δεξαμενές, αφετέρου διότι κατασκευάζονται σε εκτός σχεδίου αγροτικές περιοχές στις οποίες επικρατεί παντελής έλλειψη του οικιστικού και ανθρωπιστικού στοιχείου.

 

Το πρόβλημα της αδειοδότησης

Αρχικά τονίζουμε ότι η αδειοδότηση μονάδων βιοαερίου, αποτελεί διαδικασία η οποία διαρκεί κατά μέσο όρο 3 χρόνια, ενώ η ίδια η κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται σε διάστημα 9 – 12 μηνών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι  για τη πλήρη αδειοδότηση μιας μονάδας βιοαερίου με ισχύ έως 999kW (για την οποία δεν απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ), απαιτούνται οι εξής άδειες:

 1. Βεβαίωση χωροθέτησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.2019,
 2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
 3. Όροι Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ,
 4. Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία,
 5. Άδεια δόμησης,
 6. Έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.2019
 7. Άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική υπηρεσία 

Όπως γίνεται αντιληπτό, πέραν του μεγάλου αριθμού αδειών που απαιτούνται, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι μέρος των αδειών αυτών επικαλύπτονται, και για την έκδοσή τους απαιτούνται τα ίδια στοιχεία/δικαιολογητικά, που επισυνάπτονται στο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Επιπροσθέτως, οι άδειες με αριθμό 1 (βεβαίωση χωροθέτησης) και 6 (έγκριση λειτουργίας), έγιναν απαιτητές το έτος 2019 με την έκδοση της υπ’ αριθμό 11936/836/14.02.2019 ΚΥΑ, γεγονός που αναμένεται πλέον να επιφέρει επιπλέον καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης. 

Η εν λόγω ΚΥΑ, αφορά το σύνολο των έργων που ανήκουν στην 4η Ομάδα έργων, μεταξύ των οποίων και οι μονάδες βιοαερίου, η αδειοδότηση των οποίων έχει πλέον εξισωθεί περισσότερο με μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων παρά με μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι μονάδες βιοαερίου κατατάσσονται ταυτόχρονα σε δύο (2) διαφορετικές ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 ΥΑ., και πιο συγκεκριμένα κατατάσσονται τόσο στην 10η Ομάδα που αφορά έργα ΑΠΕ όσο και στην 4η Ομάδα που αφορά Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, με αποτέλεσμα η αδειοδότηση και λειτουργία τους να εξισώνεται με εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, Μονάδων Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων κτλ, παρά το γεγονός ότι η σκοπιμότητα ίδρυσης μιας μονάδας βιοαερίου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ωστόσο επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης πρώτων υλών του πρωτογενούς τομέα η διαθεσιμότητα των οποίων είναι άφθονη (ΑΠΕ).

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι μονάδες βιοαερίου, αποτελούν το μοναδικό είδος έργου της Ομάδας 10ης, της υπ’ αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 ΥΑ., μεταξύ των συμβατικών μορφών ΑΠΕ (φωτοβολταικά, αιολικά, υδροηλεκτρικά) που απαντώνται στη χώρα μας, για την οποία δεν έχει προβλεφθεί καμία υπαγωγή στην Κατηγορία Β.   

Τέλος, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4496/2017, αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου σε γη υψηλής παραγωγικότητας, είχε ως αποτέλεσμα:

 

α) καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λόγω του περιορισμού των 30km της προμήθειας της πρώτης ύλης, καθώς οι Δ/νσεις ΠΕΧΩ ανά την Ελληνική Επικράτεια, για τη διασφάλιση του εν λόγω όρου ζητούν την υποβολή συμβολαίων προμήθειας της πρώτης ύλης, γεγονός που υποχρεώνει τον εκάστοτε επενδυτή να προχωρήσει σε εμπορικές συμφωνίες, σε ένα χρονικό στάδιο κατά το οποίο δεν έχει καν λάβει τους τελικούς όρους σύνδεσης της μονάδας, 

β) την αναστολή ανάπτυξης πολλών έργων βιοαερίου ισχύος μεγαλύτερης των 500kW εντός θεσμοθετημένων ΖΟΕ  

 

Προτάσεις

Στα πλαίσια των όσων προαναφέρθηκαν, για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, σας προτείνουμε τα εξής:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 ΥΑ, έτσι ώστε οι μονάδες βιοαερίου να εντάσσονται μόνο στην 10η Ομάδα ΑΠΕ, και να αφαιρεθούν από την 4η Ομάδα Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών. 

 

Με τον τρόπο αυτό, οι μονάδες βιοαερίου δεν θα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμό11936/836/14.02.2019 ΚΥΑ, συνεπώς δεν θα απαιτείται η έκδοση της βεβαίωση χωροθέτησης καθώς και η έκδοση της έγκρισης λειτουργίας. 

 

Είναι γεγονός άλλωστε, ότι τα κριτήρια χωροθέτησης μονάδων βιοαερίου, περιγράφονται και αναλύονται πλήρως στο άρθρο 18 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού των ΑΠΕ, στο οποίο γίνεται αναφορά τόσο για τις ζώνες αποκλεισμού μονάδων βιοαερίου όσο και για τις απαιτούμενες αποστάσεις από λοιπές δραστηριότητες, σε αντίθεση με τα λοιπά έργα της 4ης Ομάδας (πχ μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, ΧΥΤΑ κτλ) η χωροθέτηση των οποίων δεν διέπεται από κανένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο.   

 

 1. Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων μέσω της υπαγωγής μέρους μονάδων βιοαερίου στη κατηγορία Β της 10ης Ομάδας ΑΠΕ. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν το μοναδικό έργο της 10ης Ομάδας για το οποίο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για υπαγωγή τους στην κατηγορία Β και συνεπώς την έκδοση ΠΠΔ, διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση με την έκδοση ΑΕΠΟ. 

 

Προτείνουμε την ένταξη μονάδων βιοαερίου στη κατηγορία Β της 10ης Ομάδας της υπ’ αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 ΥΑ, και στις δύο κάτωθι περιπτώσεις:

Α) Μονάδων βιοαερίου ισχύος έως 3MW 

Β) Μονάδων βιοαερίου ανεξαρτήτου ισχύος, με την προϋπόθεση ότι αυτές εγκαθίστανται ως συνοδό έργο γεωργό/κτηνοτροφικών μονάδων 

Επίσης, στη περίπτωση που μονάδα βιοαερίου εγκαθίστανται ως συνοδό έργο γεωργό/κτηνοτροφικής μονάδας, και δεδομένης της σημαντικότητας της εν λόγω επένδυσης, προτείνουμε τη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, κατά παρέκκλιση, να φτάνει έως και το 50%, λόγω της μη διαθέσιμης επιφάνειας του οικοπέδου.

 1. Τροποποίηση των παραγράφων α και β του άρθρου 26 του νόμου 4496/2017. 

Τροποποίηση και των δύο άρθρων, ως προς την άρση της απόστασης των 30χλμ, και του άρθρου β επιπλέον ως προς την επιτρεπόμενη μέγιστη ισχύ εντός γης υψηλής παραγωγικότητας καθορισμένο σε ΖΟΕ, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου ανεξαρτήτως ισχύος. 

Πέραν των ανωτέρω, για την απλοποίηση της αδειοδότησης μονάδων βιοαερίου, θεωρούμε απαραίτητα και τα εξής:

 1. Η κάλυψη των μονάδων να είναι 40% κατά παρέκκλιση όλων των ανωτέρω όρων της νομοθεσίας. Ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται από τα όρια του γηπέδου να είναι ίση με 3 μέτρα από τα όρια αυτού και επιπλέον στην κάλυψη των μονάδων βιοαερίου να μην προσμετρούνται τα σίρα αποθήκευσης των φυτικών, καθώς και τα Lagoon αποθήκευσης της βιοϋλύος.
 2. Μέγιστο ύψος να θεωρείται το ύψος των δεξαμενών και ειδικότερα το ύψος των τοιχίων  και όχι το ύψος των μπαλονιών που συγκρατούν το βιοαέριο.
 3. Συμβούλιο αρχιτεκτονικής να απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που εγκαθίστανται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους προστατευόμενες ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα.
 4. Η κατηγορία πυροπροστασίας να είναι χαμηλού κινδύνου και όχι μέσου ή υψηλού, λόγω της φύσης του έργου.
 5. Να μην απαιτείται παστερίωση ούτε κατά την είσοδο, ούτε κατά την έξοδο της πρώτη ύλης – χωνεμένου υπολείμματος.
 6. Τα αιτήματα σύνδεσης των βιοαερίων να εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους σταθμούς.

Τέλος, για την απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών στους αρμόδιους διαχειριστές, θεωρούμε απαραίτητες και τις εξής τροποποιήσεις:

Προτεραιότητα εξέτασης των αιτημάτων, με τη κάτωθι σειρά: 

 1. Σταθμοί βιοαερίου σε πρώτη προτεραιότητα με την έννοια των σταθμών βάσης (όπως δίνεται σε μονάδες φυσικού αερίου). 
 2. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, στους οποίους ο μέσος χρόνος αδειοδότησης ξεπερνά τα 9 χρόνια. 
 3. Ενεργειακές Κοινότητες με μέλη 40 και άνω (ο αριθμός μελών πιστοποιείται και από το ΓΕΜΗ).
 4. Λοιποί σταθμοί ΑΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε περίπτωση μονάδας βιοαερίου που κατέχει ενεργή σύνδεση με τους διαχειριστές δικτύου να έχει το δικαίωμα αιτήματος για άδεια παραγωγής με αίτηση προς την ΡΑΕ η οποία να περιέχει τεχνική περιγραφή του έργου επαύξησης και συνοπτικό επιχειρηματικό πλάνο. Για την χρηματοδότηση του έργου να δίνεται μέσω επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης από τράπεζα. Παρακαλούμε άμεσα την απόσυρση της πρότασης της ΡΑΕ για Εγγυητικές επιστολές για των αιτημάτων αδειών παραγωγής θεωρούμε απαράδεκτο όρο στις αιτήσεις των αδειών παραγωγής ο οποίος θα ακυρώσει τα βιοαέρια τα οποία έχουν αρκετές δυσκολίες έγκρισης. 

Παρακαλούμε να δείτε θετικά τις ανωτέρω παρατηρήσεις λόγω της σπουδαιότητας των μονάδων βιοαερίου. Επιπροσθέτως, θεωρούμε απαραίτητη τη διοργάνωση ειδικών ημερίδων παρουσίασης των έργων, για να κατανοήσει ο απλός κόσμος την αναγκαιότητα των έργων αυτών.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε την αδιάλειπτη υποστήριξη των Υπουργείων σας με σκοπό την βελτιστοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση, σύνδεση και λειτουργία των έργων βιοαερίου.

Πηγή: energypress.gr

 

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά